DETAIL BYTU

Rodinný dvojdom AB
Dom AB-BytC

Byt:

 Dom AB-ByC 

 

 

Označnie

Funkcia

Plocha [m2]

C2.01

Zádverie

1.96

C2.02

Obytná hala

32,45

C2.03

Technická miestnosť

0,88

C2.04

Loggia

3,58

C2.05

Kúpeľňa

4,93

C2.06

Izba

14.03

C2.07

Izba

14,08

 

 

71,91 m2

 

 

Cena:

67.000,-EUR

Postup pri kúpe
1. Podpis rezervačnej zmluvy
Po podpise rezervačnej zmluvy v lehote do troch (3) pracovných dní uhradí záujemca rezervačný poplatok. Zaplatený rezervačný poplatok sa považuje za súčasť 1. časti kúpnej ceny.

2. Podpis zmluvy o budúcej kúpnej zmluve
Po podpise rezervačnej zmluvy bude záujemca vyzvaný na uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve. Do dvadsiatich (20) pracovných dní odo dňa doručenia tejto výzvy záujemcovi budú zmluvné strany povinné uzavrieť zmluvu o budúcej kúpnej zmluve.

3. Úhrada 1. časti kúpnej ceny - 10%
Uzavretím zmluvy o budúcej kúpnej zmluve medzi záujemcom a predávajúcim vznikne záujemcovi povinnosť uhradiť 1. časť kúpnej ceny vo výške 10% z ceny nehnuteľnosti a to najneskôr v lehote do desiatich (10) pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy o budúcej kúpnej zmluve.

4. Uzatvorenie kúpnej zmluvy
Predávajúci do dvadsiatich (20) pracovných dní po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia, na základe ktorého bude Stavebným úradom povolené užívanie rodinného dvojdomu, po pridelení súpisného čísla rodinnému dvojdomu a zároveň po zápise predmetu prevodu v katastri nehnuteľností na príslušnom liste vlastníctva ako riadna stavba so súpisným číslom a vlastníkom predmetu prevodu bude predávajúci, zašle záujemcovi ako budúcemu kupujúcemu výzvu na uzatvorenie kúpnej zmluvy spolu so záväzným návrhom kúpnej zmluvy. Zmluvné strany sú povinné uzavrieť kúpnu zmluvu do dvadsiatich (20) pracovných dní od doručenia výzvy záujemcovi.

5. Úhrada 2. časti kúpnej ceny - 90%
Po podpise kúpnej zmluvy záujemca v lehote do tridsiatich (30) pracovných dní uhradí 2. časť kúpnej ceny vo výške 90% z ceny nehnuteľnosti. Financovanie 2. časti kúpnej ceny je možné aj z hypotekárneho úveru.

6. Podanie návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností
V lehote dvoch (2) pracovných dní od úhrady druhej časti kúpnej ceny podá predávajúci návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností v prospech záujemcu.

7. Odovzdanie bytu
V lehote pätnástich (15) pracovných dní od úplného zaplatenia celej kúpnej ceny dôjde k odovzdaniu bytu záujemcovi. Pri odovzdaní bude spísaný preberací protokol a odovzdané kľúče novému majiteľovi.
Finančné služby
Hypotéku aj poistenie za vás vybaví náš finančný špecialista zdarma.
Dokonca Vám pomôžeme aj s predajom starého domu alebo bytu!

Hypotéka a úver

Vybavíme najvýhodnejšie podmienky a najnižšie úrokové sadzby

Zodpovedným porovnaním podmienok hypotekárnych úverov v rôznych bankách vám náš interný finančný špecialista navrhne a vybaví najvýhodnejšie podmienky pre úver s najnižšou úrokovou sadzbou na trhu. Máme detailne zmapované postupy vybavenia hypotéky, poplatky spojené s hypotékou, úročenie hypotekárnych úverov a fixácie úrokových sadzieb, podmienky bánk pre predčasné splatenie hypotéky a mimoriadne splátky. Správnym výberom hypotéky môžete ušetriť značnú sumu finančných prostriedkov a zároveň mať aj kvalitné bývanie.

Poistenie nehnuteľnosti a zariadenia domácnosti

Vybavíme najvyššie poistné krytie

Poistenie nehnuteľnosti a zariadenia domácnosti pokrýva všetky dôležité riziká, ktoré chránia hodnotu vášho domu alebo bytu, napr. škody spôsobené požiarom, víchricou, katastrofickou škodou alebo vodou z vodovodu. Navyše, poistenie nehnuteľnosti je podmienkou aj pre čerpanie hypotéky. Detailnou analýzou poistných produktov vám náš interný finančný poradca navrhne a vybaví najkvalitnejšie poistenie bytu a domácnosti.
KONTAKT
Telefón: +421 948 244 031
Telefón: +421 948 759 382
Email: novebytybaka@gmail.com
930 04 Baka
Slovenská republika
GPS: 47.910425, 17.526071

www.novebytybaka.sk
SOCIALNÉ MÉDIA
FINANČNÉ SLUŽBY
Finančný sprostredkovateľ je registrovaný v Národnej banke Slovenska v sektore Poskytovanie úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov a v sektore Poistenie alebo zaistenie.
Finančné sprostredkovanie sa poskytuje v zmysle zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve.
Copyright © NovebytyBaka 2019-2021. Všetky práva vyhradené.